ارسال های وبلاگ

[section bg=”13″ bg_color=”rgb(50, 50, 50)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.63)” dark=”true”] [row v_align=”middle”] [col span=”3″]

عنصر شگفت انگیز پست های وبلاگ

پست های وبلاگ خود را به روش های مختلف نمایش دهید.

  • سبک ها و گزینه های نامحدود
  • ارسال های سفارشی را انتخاب کنید
  • اسلایدر / ردیف / شبکه و سبک سنگ تراشی
[/col] [col span=”9″] [blog_posts style=”shade” type=”slider-full” slider_nav_style=”circle” title_size=”larger” show_date=”text” excerpt=”false” show_category=”label” comments=”false” image_size=”large” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.09)” image_hover=”overlay-remove” text_size=”large” text_hover=”bounce” text_padding=”10% 0px 10% 0px”] [ux_image id=”687″ width=”25″] [/col] [/row] [/section] [section] [title style=”center” text=”استایل پیش فرض”] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ image_height=”56.25%”] [title style=”center” text=”سبک گزاف گویی”] [blog_posts style=”bounce” badge_style=”square” image_height=”75%”] [title style=”center” text=”سبک فشار” margin_top=”17px”] [blog_posts style=”push” columns=”3″ badge_style=”circle-inside” image_height=”75%”] [/section] [section bg_color=”rgb(62, 62, 62)” dark=”true”] [title style=”center” text=”پست های وبلاگ در داخل یک قسمت تاریک”] [blog_posts style=”normal” columns=”3″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” image_height=”56.25%”] [/section] [title style=”center” text=”سبک اسلاید عمودی” margin_top=”31px”] [blog_posts style=”vertical” columns=”2″ depth=”2″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” image_height=”89%” image_width=”43″] [title style=”center” text=”پست های وبلاگ متحرک در شبکه” margin_top=”31px”] [blog_posts type=”row” animate=”fadeInUp” image_height=”180px”] [title style=”center” text=”سبک روکش” margin_top=”31px”] [blog_posts style=”overlay” depth=”1″ title_style=”uppercase” show_date=”text” image_height=”144%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” image_hover=”zoom”] [title style=”center” text=”مقیاس خاکستری را همپوشانی کنید” margin_top=”31px”] [blog_posts style=”overlay” depth=”1″ animate=”fadeInLeft” title_style=”uppercase” show_date=”text” image_height=”144%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.56)” image_hover=”color” image_hover_alt=”overlay-remove-50″] [row] [col span__sm=”12″]

Select between many different Hover Styles

[/col] [/row] [title style=”center” text=”دکمه ادامه مطلب” margin_top=”31px”] [blog_posts type=”row” depth=”2″ readmore=”Read More” image_height=”180px”] [title style=”center” text=”پست وبلاگ در یک شبکه” margin_top=”31px”] [blog_posts style=”shade” type=”grid” depth=”1″ posts=”4″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” readmore=”Read More” badge_style=”circle-inside”] [title style=”center” text=”پست وبلاگ در یک شبکه سنگ تراشی” margin_top=”31px”] [blog_posts type=”masonry” columns=”3″ depth=”2″ image_height=”180px”]