عنصر بخش

از بخشها برای ایجاد پس زمینه های تمام عرض با محتوای داخل آن استفاده می شود. شما می توانید جلوه های اختلاف منظر و فیلم های پس زمینه را داشته باشید.

یک قسمت ساده با یک ردیف دو ستونی در داخل

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

یک قسمت تاریک با یک ردیف در داخل

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

بخشی با فیلم پس زمینه

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

یک بخش می تواند یک تصویر پس زمینه یا یک رنگ پس زمینه داشته باشد

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

بخشی با یک تصویر در سمت راست

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

یک فیلم پس زمینه اختلاف منظر

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

یک قسمت چسبنده با تصاویر باقی مانده است

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

کلیک

یک قسمت چسبناک با تصاویر درست

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

کلیک

بخشی با تصویر و پس زمینه

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

بخشی با تصویر بزرگ باقی مانده است.

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

بخشی با یک تصویر بزرگ درست.

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

بخش با پس زمینه اختلاف منظر

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

نوار لغزنده محصول در داخل یک بخش

الان کلیک کنید

بخش با ماسک پیکان

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

بخشی با ماسک زاویه دار

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

بخشی با ماسک زاویه دار

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

بخشی با ماسک زاویه دار

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

بخشی با ماسک پیکان بزرگ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ