تصاویر زیبا با زیرنویس های زیبا

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

سبک های همپوشانی تصویر

Glow

Add Color

Grayscale

Fade In

Zoom Fade

Add Overlay

Remove Overlay

Blur

تصویر با فیلم

پیوند Youtube یا Vimeo را به برچسب پیوند تصویر اضافه کنید تا به صورت خودکار یک نماد پخش و یک جعبه سبک فیلم روی تصاویر دریافت کنید.

سایه افت تصویر

سایه های جذاب را به تصاویر خود اضافه کنید تا در حالت شناور ظاهر شوند.

تصاویر را به هر لغزنده اضافه کنید

تصویر با اختلاف منظر معکوس

تصویر با PArallax

تصاویر دارای لایت باکس

تصاویر با عنوان