جعبه نماد

[ux_banner height=”500px” bg=”13″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.12)”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

عنصر جعبه آیکون

جعبه های آیکون ساده را با این عنصر ایجاد کنید. هر نماد یا تصویر SVG را بارگذاری کنید. شما می توانید نمادهای زیبای SVG را در اینجا پیدا کنید:

[/text_box] [/ux_banner] [title style=”center” text=”بالا تراز کردن”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ pos=”center” margin=”px px px px”]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ pos=”center” margin=”px px px px”]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ pos=”center” margin=”px px px px”]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [/row] [title style=”center” text=”بالا تراز با حاشیه”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ pos=”center” margin=”px px px px” icon_border=”3″]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ pos=”center” margin=”px px px px” icon_border=”3″]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ pos=”center” margin=”px px px px” icon_border=”3″]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [/row] [title style=”center” text=”چپ تراز”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ img_width=”35″ pos=”left” margin=”px px px px”]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ img_width=”35″ pos=”left” margin=”px px px px”]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ img_width=”35″ pos=”left” margin=”px px px px”]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ img_width=”35″ pos=”left” margin=”px px px px” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(140, 188, 25)”]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ img_width=”35″ pos=”left” margin=”px px px px” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(25, 130, 188)”]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”11″ img_width=”35″ pos=”left” margin=”px px px px” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(188, 69, 25)”]

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

هرزمان هرمکان تغییر در تیپ با رزیپ

[/featured_box] [/col] [/row]